سررسید و سالنامه  99 گروه نگارینه

گروه نگارینه با تولید انواع سررسید و سالنامه در سال 1399 به صورت سررسید و سالنامه اختصاصی و سررسید و سالنامه عمومی و استفاده از بهترین مواد مصرفی ، امادگی خود را جهت تولید و عرضه مستقیم انواع سررسید و سالنامه اعلام می دارد.

تولیدات سررسید و سالنامه 99

سررسید و سالنامه 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2001

سررسید ترمو وزیری 2001

سالنامه ترمو وزیری کد S2002

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2003

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2004

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2005

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2006

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2007

سررسیدترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2008

سررسیدترمو وزیری 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2009

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2010

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2011

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2012

سرررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2013

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2014

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2015

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2016

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2017

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2018

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S2019

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2020

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2021

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2022

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2023

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2024

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2025

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S2026

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو وزیری حافظ کد S2027

سررسید ترمو وزیری حافظ 99

سالنامه سلفونی وزیری کد S2028

سررسید سلفونی وزیری حافظ 99

سالنامه سلفونی وزیری کد S2029

سررسید سلفونی وزیری حافظ 99

سالنامه سلفونی وزیری کد S2030

سررسید سلفونی وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S300

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S301

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S302

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S303

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S304

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S305

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S306

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S307

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S308

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S309

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S310

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S311

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S312

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S313

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S314

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S315

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S316

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S317

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S318

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S319

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S320

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری S321

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S322

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S323

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S324

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S325

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S326

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو وزیری کد S327

سررسید ترمو وزیری 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S328

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S329

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S330

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S331

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S332

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S333

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S334

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S335

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه ترمو اروپایی کد S336

سررسید ترمو اروپایی 99

سالنامه چرم حافظ کد S337

سررسید چرم حافظ 99

سالنامه چرم تخت جمشید کد S338

سررسید چرم تخت جمشید 99

سالنامه سلفونی حافظ کد S339

سالنامه سلفونی حافظ 99

سالنامه سلفونی وزیری کد S340

سالنامه سلفونی 99

سالنامه ترمو 1/8 کد S341

سالنامه ترمو 1/8 99

سالنامه ترمو 1/8 کد S342

سالنامه ترمو 1/8 99

سالنامه سلفونی 1/8 کد S343

سالنامه سلفونی 1/8 99

سالنامه ترمو پالتویی کد S344

سالنامه ترمو اروپایی 99

سالنامه های زیر موجود نمی باشند

سررسید و سالنامه  97 گروه نگارینه

گروه نگارینه با تولید انواع سررسید و سالنامه در سال 1397 به صورت سررسید و سالنامه اختصاصی و سررسید و سالنامه عمومی و استفاده از بهترین مواد مصرفی ، امادگی خود را جهت تولید و عرضه مستقیم انواع سررسید و سالنامه اعلام می دارد.

تولیدات سررسید و سالنامه 97

سررسید و سالنامه 97

سالنامه ارگانایزر کد S335

335-سالنامه-ارگانایزر-مدیریتی-سال-97-و-سال-98

سالنامه ارگانایزر کد S336

سالنامه-و-سررسید-ارگانایزر-مدیریتی-سال-97-و-سال-98-ترمو-نفیس-و-خاص

سالنامه ارگانایزر کد S337

سررسید-ارگانایزر-مدیریتی-خاص-و-نفیس-سال-97-و-سال-98-ترمو-و-چرم-کد-307

سالنامه ارگانایزر کد S338

سررسید-مدیران-خاص-هدیه-تبلیغاتی-هدایای-تبلیغاتی-خاص-چرمی-کد-338

سالنامه ارگانایزر کد S339

سالنامه-ارگانایزر-کد-339-سررسید-مدیریتی-خاص-و-لوکس

سالنامه ترمو وزیری کد S340

سالنامه-ارگانایزر-مدیرتی-خاص-و-لوکس-کد-340-همراه-با-جای-خودکار-و-روان-نویس

سالنامه ترمو وزیری کد S341

سالنامه-ترمو-پارچه-ای-وزیری-نفیس-کد-341

سالنامه ترمو وزیری کد S342

سالنامه-و-سررسید-ترمو-وزیری-کد-342

سالنامه ترمو وزیری کد S343

سالنامه-و-سررسید-ترمو-وزیری-همراه-با-خودکار-کد-343

سالنامه ترمو وزیری کد S344

سالنامه-و-سررسید-97-98-ترمو-وزیری-کد-344

سالنامه ترمو وزیری کد S345

سالنامه-ترمو-وزیری-هدیه-تبلیغاتی-هدایای-تبلیغاتی-97-98-لوکس-کد-445

سالنامه ترمو وزیری کد S346

سالنامه-ترمو-وزیری-خاص-سال-97-98-کد-446-خودکار-بهترین-با-کیفیت-ترمو

سالنامه ترمو وزیری کد S347

سالنامه-ترمو-وزیری-خاص-سال-97-98-کد-446-خودکار-بهترین-با-کیفیت-ترمو

سالنامه ترمو وزیری کد S348

سالنامه-ترمو-وزیری-طوسی-سال-97-سال-98-لوکس-با-کیفیت-خاص-ترین-کد-348

سالنامه ترمو وزیری کد S349

سالنامه-ترمو-وزیری-ایران-سال-97-سال-98-چو-ایران-نباشد-تن-من-مباد-لوکس-خاص-مدیرتی-کد-349

سالنامه ترمو اروپایی کد S350

سالنامه-ترمو-اروپایی-خاص-سال-97-سال-98-زیباترین-سررسید-اروپایی-کد-350-لوکس

سالنامه ترمو اروپایی کد S351

سالنامه-ترمو-اروپایی-سال-97-سال-98-خاص-اروپایی-لوکس

سالنامه ترمو اروپایی کد S352

سالنامه-ترمو-اروپایی-سال-97-سال-98-خاص-ارزان-بهترین-کد-352

سالنامه چرم اروپایی کد S353

سالنامه-سررسید-97-98-اروپایی-خاص-رنگی-کد-352

سالنامه چرم اروپایی کد S354

سالنامه-سررسید-اروپایی-ترمو-رنگی-خاص-نفیس-354

سالنامه چرم اروپایی کد S355

سالنامه-سررسید-چرمی-اروپایی-رنگی-نفیس-355

سالنامه چرم اروپایی کد S356

سالنامه-سررسید-چرم-نفیس-اروپایی-رنگی-خاص

سالنامه سلفونی وزیری حافظ کد S357

سررسید-سالنامه-سلفونی-ارزان-حافظ-شیراز-وزیری-347

سالنامه سلفونی وزیری حافظ کد S358

سررسید-سالنامه-سلفونی-ارزان-حافظ-شیراز-وزیری-358

سالنامه سلفونی وزیری فنری کد S359

سررسید-سالنامه-سلفونی-97-98-ارزان-وزیری

سالنامه سلفونی وزیری کد S360

سررسید-سالنامه-سلفونی-98-97-ارزان-وزیری-فنری

سالنامه ترمو وزیری کد S110

سالنامه وزیری ترمو کد 110

سالنامه ترمو وزیری کد S111

سالنامه-کد-111

سالنامه ترمو وزیری کد S112

سالنامه-کد-112

سالنامه ترمو وزیری کد S113

سالنامه-کد-113

سالنامه ترمو وزیری کد S114

سالنامه-کد-114

سالنامه ترمو وزیری کد S115

سالنامه-کد-115

سالنامه ترمو وزیری کد S116

سالنامه-کد-116

سالنامه ترمو وزیری کد S117

سالنامه-کد-117

سالنامه ترمو وزیری کد S118

سالنامه-کد-118

سالنامه ترمو وزیری کد S119

سالنامه-کد-119

سالنامه ترمو وزیری کد S120

سالنامه-کد-120

سالنامه ترمو وزیری کد S121

سالنامه-کد-121

سالنامه ترمو وزیری کد S122

سالنامه-کد-122

سالنامه ترمو وزیری کد S123

سالنامه-کد-123

سالنامه ترمو وزیری کد S120

سالنامه-کد-120

سالنامه ترمو وزیری کد S121

سالنامه-کد-121

سالنامه ترمو وزیری کد S122

سالنامه-کد-122

سالنامه ترمو وزیری کد S123

سالنامه-کد-123

 

تولیدات سررسید و سالنامه 96 

سررسید ها و سالنامه های سال 96 صرفا جهت مشاهده و نمونه کار می باشد.

فاقد موجودی می باشند.

 

 

سالنامه ترمو وزیری کد 321

سالنامه ترمو کش دار کد 321

سالنامه ترمو وزیری کد 322

سالنامه ترمو پشت زیپ دار کد321

سالنامه ترمو وزیری کد 323

سالنامه ترمو لبه فلز کد323

سالنامه ترمو وزیری کد 324

سالنامه ترمو پلاک دار کد 324

 

سالنامه ترمو وزیری کد 325

سالنامه و سررسید

سالنامه ترمو وزیری کد 326

سالنامه ترمو لبه مگنتی کد 326

سالنامه ترمو وزیری کد 327

سالنامه ترمو 3 لت لبه پاکتی کد 327

سالنامه ترمو وزیری کد 328

سالنامه ترمو 3 لت لبه پاکتی کد 328

 

سالنامه ترمو رقعی کد 329

سالنامه ترمو تیغی عطف داغی کد 329

سالنامه ترمو وزیری کد 330

سالنامه چرمی  کد 330

سالنامه سلفونی کد 331

سالنامه سلفونی اماکن ایران  کد 331

سالنامه مدیریتی کد 332

سالنامه ارگانایزر مدیریتی لبه مگنتی  کد 332

 

سالنامه مدیریتی کد 333

سالنامه ارگانایزر مدیریتی  سایز اروپایی کد 333

گالینگور وزیری کد 1050

سالنامه گالینگور  کد 1050

 

تولیدات سالنامه و سررسید 95

سررسید ها و سالنامه های تولید شده توسط گروه نگارینه در سال 1395 (صرفا جهت مشاهده)

فاقد موجودی می باشند.

 

سالنامه مدیریتی کد 301

سررسید ارگانایزر

سالنامه مدیریتی کد 302

سالنامه ارگانایزر لبه مگنتی کد 302

سالنامه مدیریتی کد 303

سالنامه ارگانایزر لبه مگنتی کد 303

سالنامه مدیریتی کد 304

سالنامه ارگانایزر 3لت کد 304

 

سالنامه مدیریتی کد 305

سالنامه ارگانایزر لبه دکمه دار مگنتی کد 305

سالنامه مدیریتی کد 306

سالنامه ارگانایزر رقعی کد 306

سالنامه وزیری کد 307

سالنامه ترمو 3 لت طرح چوب کد 307

سالنامه وزیری کد 308

سالنامه ترمو 3 لت لبه پاکتی کد 308

 

سالنامه وزیری کد 309

سالنامه ترمو 5 تکه لبه مگنتی کد 309

سالنامه وزیری کد 310

سالنامه ترمو لبه دکمه دار مگنتی کد 310

سالنامه وزیری کد 311

سالنامه ترمو لبه مگنتی کد 311

سالنامه وزیری کد 312

سالنامه ترمو کیف زیپ دار کد 312

 

سالنامه وزیری کد 313

سالنامه ترمو لبه فلزی کد 313

سالنامه وزیری کد 314

سالنامه ترمو ساده کد 314

سالنامه خشتی کد 315

سالنامه ترمو خشتی یوزایرانی کد 315

سالنامه رقعی کد 316

سالنامه ترمو ساده رقعی کد 316

 

سالنامه جیبی کد 317

سالنامه ترمو جیبی کد 317

سالنامه سلفونی کد 318

سالنامه سلفونی اماکن ایران کد 318

ویژگی های سالنامه و سررسید مطلوب چیست؟

در باور برخی مشتریان سررسید یا سالنامه مناسب شاید سررسید و سالنامه ای باشد که کیفیت مطلوبی داشته باشد و برخی دیگر بر این باور باشند که سررسید ارزان قیمت و سالنامه ارزان قیمت مناسب می باشد. در صورتی که می توان گفت سررسید و سالنامهای که از لحاظ کیفیت در بالاترین سطح باشد و در عین حال از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد مطلوب محسوب می کردد.گروه نگارینه به عنوان تولید کننده سالنامه و سررسید با در نظر گرفتن این اصل سال های متمادی است که رضایت مشتریان خود را در عرصه تبلیغات جلب کرده است.

برای تولید سررسید و سالنامه باید مراحل متعددی طی شود. سررسید و سالنامه از دو قسمت تشکیل شده است که می توان آن را به جلد سررسید و داخله سررسید تقسیم کرد.

برای جلد می توان از متریال متنوعی نظیر چرم،گالینگوروسلفونی استفاده کرد و برای داخله سررسید از کاغذهای مختلفی نظیر تحریرسفید،تحریرکرم ودربرخی مدلها از کاغذ گلاسه استفاده کرد.

صحافی جزو مهمترین مراحل تولیدسررسید و سالنامه می باشد که درنهایت کیفیت یک سررسید و سالنامه مطلوب را با صحافی آن میسنجند.انواع صحافی سررسید  نظیر صحافی فنر ، ته دوخت ، چسب گرم ، کلاسوری و … می باشد.

از بارزترین مشکلات یک سررسید بی کیفیت جدا شدن داخله از جلد سالنامه است که دلایل مختلفی می تواند داشته باشد اعم از کم بودن فضای عطف برای جلد ، گرماژ کم و یا کیفیت پایین کاغذ آستر بدرقه ، استفاده از چسب نامرغوب برای چسباندن داخله و جلد به آستر بدرقه و موارد دیگر .

انواع مختلف سالنامه و سررسید

سالنامه و سررسید انواع مختلفی دارد که بر اساس ابعاد و همچنین نوع جلد و داخله تقسیم بندی می شود.

از لحاظ ابعاد می توان به سالنامه وزیری ، سررسید یا سالنامه رقعی ، سررسید و سالنامه خشتی ، سررسید یا سالنامه جیبی ، سررسید و سالنامه یک هشتم ، سالنامه و سررسید رحلی ، سررسید و سالنامه اروپایی ، سررسید و سالنامه پالتویی و موارد دیگر اشاره کرد

از لحاظ نوع جلد : به سالنامه ترمو ، سررسید یا سالنامه گالینگور ، سررسید یا سالنامه سلفونی ، سررسید و سالنامه پارچه ای ، سررسید یا سالنامه ارگانایزر که با نام دیگر سالنامه یا سرسید مدیریتی نیز در بازار شناخته شده است و …

از لحاظ داخله هم که نمونه های مختلف سررسید و سالنامه وجود دارد که بر اساس تعداد فرم و تعداد رنگ داخله متغیر است مثل : سررسید یا سالنامه دو روزه ، سررسید و سالنامه یکروزه 23 فرم یا جمعه جدا ، سررسید و سالنامه یکروزه 21 فرم  یا پنجشنبه جمعه با هم ، سررسید یا سالنامه هفتگی ، و نمونه های دیگر

1 نظر

نظرات بسته شده است