سررسید و سالنامه  98 گروه نگارینه

گروه نگارینه با تولید انواع سررسید و سالنامه در سال 1398 به صورت سررسید و سالنامه اختصاصی و سررسید و سالنامه عمومی و استفاده از بهترین مواد مصرفی ، امادگی خود را جهت تولید و عرضه مستقیم انواع سررسید و سالنامه اعلام می دارد.

تولیدات سررسید و سالنامه 98

سررسید و سالنامه 98

سالنامه ارگانایزر کد C201

سالنامه سررسید 98 سالنامه 99 سررسید 99 ارگانایزر مدیرتی ترمو قهوه ای کد 201

سالنامه ارگانایزر کد C202

سالنامه و سررسید 98 و 99 ارگانایزر مدیرتی کد C202

سالنامه ترمو وزیری کد C203

سالنامه ترمو وزیری 98 سررسید 98 سانامه 99 کد C203

سررسید ترمو وزیری کد C204

سالنامه و سررسید ترمو وزیری 98 و 99 کد C204

سالنامه ترمو وزیری کد C205

سالنامه و سررسید 98 ترمو وزیری 99 کد C205

سالنامه ترمو وزیری کد C206

سالنامه سررسید ترمو وزیری 98 99 کد C206

سالنامه ترمو وزیری کد C207

سالنامه 99 سررسید 98 کد C207

سررسید ترمو وزیری کد C208

سالنامه و سررسید ترمو وزریری 98 99 کد C208

سالنامه ترمو وزیری کد C209

سالنامه ترمو وزیری 99 98 کد C209

سررسید ترمو وزیری کد C210

سالنامه و سررسید 98 و 99 ترمو وزیری کد C210

سالنامه ترمو وزیری کد C211

سالنامه ترمو وزیری چو ایران مباشد کد C211

سالنامه ترمو اروپایی کد C212

سالنامه اروپایی سررسید اروپایی 98 سالنامه 99 کد C212

سالنامه ترمو اروپایی کد C213

سالنامه و سررسید اروپایی 98 سالنامه اروپایی 99 کد C213

سررسید ترمو اروپایی کد C214

سررسید اروپایی 98 سالنامه اروپایی 99

سالنامه ترمو وزیری کد S800

سالنامه 98 سررسید 99 ترمو وزیری 800

سالنامه ترمو وزیری کد S801

سالنامه 99

سالنامه ترمو وزیری کد S802

سالنامه ترمو وزیری 98 سررسید 98 کد 8022

سررسید ترمو وزیری کد S803

سالنامه و سررسید 98 ترمو وزیری 99 کد 803

سالنامه ترمو وزیری کد S804

سالنامه و سررسید 98 ترمو وزیری کد 804

سالنامه ترمو وزیری کد S805

سالنامه و سررسید 98 ترمو وزیری 99 کد 805

سالنامه ترمو وزیری کد S806

سررسید و سالنامه 98 ترومو وزیری 99 کد 806

سررسید ترمو وزیری کد S807

سررسید ترمو دوختی کش دار 98 وزیری 99 807

سالنامه ترمو وزیری کد S808

سالنامه وزیری ترمو مگنتی 98 سررسید 99 کد 808

سالنامه حافظ وزیری کد S809

سالنامه 98 حافظ ترمو وزیری سررسید حافظ 99 کد 809

سالنامه سلفونی حافظ کد S810

سالنامه 98 سررسید حافظ سلفونی 98 طرح حافظ کد 810

سررسید گالینگور حافظ کد S811

سالنامه حافظ سررسید گالینگور حافظ طلاکوب 98

سالنامه ترمو وزیری کد S812

سالنامه ترمو وزیری 98 کد 812

سالنامه ترمو وزیری کد S813

سالنامه و سررسید وزیری کش دار 98 سررسید کش دار 99 کد 813

سالنامه جمعه جدا کد S814

سالنامه ترمو وزیری جمعه جدا 98 کد 814

سررسید ترمو وزیری کد S815

سالنامه 98 سررسید 98 سالنامه وزیری 99 ترمو کد 815

سالنامه ترمو وزیری کد S816

سالنامه و سررسید 98 ترمو وزیری 99 سررسید 98 سالنامه 99 کد 816

سالنامه جمعه جدا کد S817

سالنامه وزیری یکروزه جمعه جدا 98 سررسید 99 کد 817

سالنامه جمعه جدا کد S818

سالنامه و سررسید جمعه جدا تکروزه یکروزه 98 کد 818

سررسید جمعه جدا کد S819

سالنامه جمعه جدا یک روز در صفحه 98 کد 819

سالنامه ترمو وزیری کد S820

سالنامه ترمو وزیری 98 سررسید 98 وزیری 99 دوختی کد 820

سررسید ترمو وزیری کد S821

سرسید و سالنامه ترمو وزیری مدیریتی مدیران با جای مدارک 98 کد 821

سررسید ترمو وزیری کد S822

سررسید ترمو وزیری 98 سالنامه 98 سررسید و سالنامه 99 کد 822

سررسید ترمو وزیری کد S823

سالنامه 98 سررسید 98 سررسید اروپایی سررسید 99 سالنامه اروپایی 99 کد 823

سالنامه ترمو وزیری کد S824

سالنامه 98 سررسید ترمو وزیری 98 سررسید 99 سالنامه 99 ترمو وزیری 824

سررسید ترمو وزیری کد S825

سررسید 99 سالنامه 99 ترمو وزیری

سررسید ترمو اروپایی کد S826

سررسید ترمو ارپایی خاص و جدید طرح مدیران 98 و 99

سررسید ترمو اروپایی کد S827

سررسید ترمو ارپایی خاص و جدید طرح مدیران 98 و 99 سورمه ای و قهوه ای کش دار

سررسید ترمو اروپایی کد S828

سررسید ترمو ارپایی خاص و جدید طرح مدیران 98 و 99 طوسی و قهوه ای کش دار

سررسید ترمو اروپایی کد S829

سررسید ترمو ارپایی خاص و جدید طرح مدیران 98 و 99 مشکی براق پلاک دار

سررسید ترمو اروپایی کد S830

سررسید و سالنامه خاص اروپایی مشکی کش دار سال 98 و 99

سررسید ترمو اروپایی کد S831

سررسید ترمو اروپایی مدیریتی 98 سررسید و سالنامه 99

سررسید ترمو اروپایی کد S832

سررسید چرم اروپایی 98 و سالنامه اروپایی 99

سررسید 1/8 جمعه جدا کد S833

سالنامه 1/8 یک هشت 98 سررسید 1/8 یک هشت 98 و 99

سررسید خشتی 1/8 کد S834

سررسید و سالنامه خشتی یک هشتم 1/8 کوچک 98

سررسید خشتی 1/8 کد S835

سررسید خشتی 98 سالنامه خشتی 98 و 99 یک هشتم 1/8

سررسید خشتی 1/8 کد S836

سالنامه خشتی رنگی رنگبندی 98 کوچک یک هشتم 1/8 سال 98 و 99 قرمز سبز آبی

سررسید 1/8 جمعه جدا کد S837

سررسید جیبی پالتویی 98 سالنامه پالتویی 98 ترمو 99

تقویم پالتویی کد S837

تقویم پالتویی سررسید سالنامه جیبی پالتویی رنگی

سررسید پالتویی کد S839

تقویم پالتویی سررسید و سالنامه 98

تقویم های جیبی جلد سلفونی و طلقی

تقویم و سررسید جیبی، تقویم جیبی 98 تقویم جیبی 99 تقویم جیبی حافظ تقویم جیبی 98

سالنامه ترمو وزیری کد S911

سررسید ترمو وزیری پلاک دار سال 98 طرح خاص مدیران

سررسید ترمو وزیری کد S912

سررسید 98 ترمو وزیری

سررسید ترمو وزیری کد S913

سررسید 98 ترمو وزیری 913

سررسید ترمو وزیری کد S914

سالنامه 98 ترمو وزیری کد 914

سالنامه ترمو وزیری کد S915

سررسید و سالنامه 98 وزیری کد 915

سررسید ترمو وزیری کد S916

سررسید و سالنامه 98 طوسی کد 916

سررسید ترمو وزیری کد S917

سررسید 98 سالنامه 98 ترمو وزیری کد 917

سررسید ترمو وزیری کد S918

سررسید ترمو وزیری 98 سالنامه 98 ترمو کد 918

سالنامه ترمو وزیری کد S919

سررسید و سالنامه و تقویم 98 ترمو وزیری کد 919

سررسید ترمو وزیری کد S922

سررسید 98 سالنامه 98 ترمو وزیری 98 کد 922

سررسید ترمو وزیری کد S923

سررسید 98 و سالنامه 98 پلاک دار ترمو وزیری

سررسید ترمو وزیری کد S924

سررسید 98 سالنامه 98 تقویم 98 ترمو وزیری کد 924

سالنامه ترمو وزیری کد S925

سررسید و سالنامه 98 ترمو وزیری کد 925

سررسید ترمو وزیری کد S926

سررسید 98 سالنامه 98 ترمو وزیری کد 926

سررسید ترمو وزیری کد S927

سررسید 98 سالنامه 98 ترمو وزیری کد 927

سررسید ترمو وزیری کد S928

سالنامه 98 ترمو وزیری 98 سررسید کد 928

سالنامه ترمو وزیری کد S929

سالنامه 98 سررسید 98 ترمو وزیری سالنامه 99 سررسید 99 ترمو وزیری کد 929

سررسید ترمو وزیری کد S930

سررسید 99 سررسید 98 سالنامه 99 سررسید 99 ترمو وزیری کد 930

سررسید سلفونی وزیری کد S931

سررسید سلفونی 98 سالنامه سلفونی 98 سررسید 99 کد 931

سررسید ترمو اروپایی کد S934

سررسید اروپایی 98 سالنامه اروپایی 98 سررسید اروپایی 99 934

سالنامه ترمو اروپایی کد S935

سررسید 98 اروپایی سالنامه اروپایی 98 کد 935

سررسید ترمو اروپایی کد S936

سالنامه ترمو اروپایی 98 سررسید 98 اروپایی ترمو وزیری سالنامه 99 کد 936

سررسید ترمو اروپایی کد S937

سررسید ترمو اروپایی 98 خاکستری و طوسی و آبی سورمه ای نفتی

سررسید ترمو اروپایی کد S938

سررسید اروپایی 98 ترمو آبی و خاکستری سالنامه 99 کد 938

سالنامه ترمو اروپایی کد S939

سررسید 98 رنگی سالنامه 98 رنگی اروپایی رنگبندی شاد و فانتزی سررسید اروپایی آبی سبز نارنجی طوسی خاکستری

سررسید ترمو اروپایی کد S940

سررسید اروپایی 98 سالنامه اروپایی 99 سررسید ترمو اروپایی 98

سررسید ترمو اروپایی کد S941

سالنامه ترمو اروپایی پلاک دار آبی سورمه ای و مشکی سررسید اروپایی 98 کد 941

سررسید ترمو اروپایی کد S943

سالنامه ترمو اروپایی 98 سررسید اروپایی 99 کد 943

سالنامه اروپایی هفتگی کد S944

سالنامه ترمو مهندسی کش دار اروپایی هفتگی + یادداشت 98 ی

سررسید 98 ، سالنامه 98 ، نگارینه تولید کننده سررسید و سالنامه 

سررسید و سالنامه 98

ویژگی های سالنامه 98 و سررسید 98 مطلوب چیست؟

در باور برخی مشتریان سررسید 98 یا سالنامه 98 مناسب شاید سررسید و سالنامه ای باشد که کیفیت مطلوبی داشته باشد و برخی دیگر بر این باور باشند که سررسید ارزان قیمت و سالنامه ارزان قیمت مناسب می باشد. در صورتی که می توان گفت سررسید 98 و سالنامهای 98 که از لحاظ کیفیت در بالاترین سطح باشد و در عین حال از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد مطلوب محسوب می کردد.گروه نگارینه به عنوان تولید کننده سالنامه و سررسید با در نظر گرفتن این اصل سال های متمادی است که رضایت مشتریان خود را در عرصه تبلیغات جلب کرده است.

برای تولید سررسید 98 و سالنامه 98 باید مراحل متعددی طی شود. سررسید 98 و سالنامه 98 از دو قسمت تشکیل شده است که می توان آن را به جلد سررسید و داخله سررسید تقسیم کرد.

برای جلد می توان از متریال متنوعی نظیر چرم،گالینگوروسلفونی استفاده کرد و برای داخله سررسید از کاغذهای مختلفی نظیر تحریرسفید،تحریرکرم ودربرخی مدلها از کاغذ گلاسه استفاده کرد.

صحافی جزو مهمترین مراحل تولیدسررسید و سالنامه می باشد که درنهایت کیفیت یک سررسید 98 و سالنامه 98 مطلوب را با صحافی آن میسنجند.انواع صحافی سررسید  نظیر صحافی فنر ، ته دوخت ، چسب گرم ، کلاسوری و … می باشد.

از بارزترین مشکلات یک سررسید 98 بی کیفیت جدا شدن داخله از جلد سالنامه است که دلایل مختلفی می تواند داشته باشد اعم از کم بودن فضای عطف برای جلد ، گرماژ کم و یا کیفیت پایین کاغذ آستر بدرقه ، استفاده از چسب نامرغوب برای چسباندن داخله و جلد به آستر بدرقه و موارد دیگر .

انواع مختلف سالنامه 98 و سررسید 98

سالنامه و سررسید انواع مختلفی دارد که بر اساس ابعاد و همچنین نوع جلد و داخله تقسیم بندی می شود.

از لحاظ ابعاد می توان به سالنامه وزیری ، سررسید یا سالنامه رقعی ، سررسید و سالنامه خشتی ، سررسید یا سالنامه جیبی ، سررسید و سالنامه یک هشتم ، سالنامه و سررسید رحلی ، سررسید و سالنامه اروپایی ، سررسید و سالنامه پالتویی و موارد دیگر اشاره کرد

از لحاظ نوع جلد : به سالنامه ترمو ، سررسید یا سالنامه گالینگور ، سررسید یا سالنامه سلفونی ، سررسید و سالنامه پارچه ای ، سررسید یا سالنامه ارگانایزر که با نام دیگر سالنامه یا سرسید مدیریتی نیز در بازار شناخته شده است و …

از لحاظ داخله هم که نمونه های مختلف سررسید و سالنامه وجود دارد که بر اساس تعداد فرم و تعداد رنگ داخله متغیر است مثل : سررسید یا سالنامه دو روزه ، سررسید و سالنامه یکروزه 23 فرم یا جمعه جدا ، سررسید و سالنامه یکروزه 21 فرم  یا پنجشنبه جمعه با هم ، سررسید 98 یا سالنامه 98 هفتگی ، و نمونه های دیگر

1 نظر

 1. Hi, very nice website, cheers!
  ——————————————————
  Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
  ——————————————————
  Check here: https://www.reliable-webhosting.com/

  پاسخ دادن

ارسال نظر